กฟผ. ให้ความรู้ สร้างอาชีพ ในโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. จัดแสดงนวัตกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมต่อไป ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

Visitors: 10,910,815