กสิกรไทยเปิดโครงการ KBank Annual Scholarship 2024 ให้โอกาสคนทำงานรุ่นใหม่ รับทุนเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ ปี 67

 

 

กสิกรไทยเปิดโครงการ KBank Annual Scholarship 2024 ให้โอกาสคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี  ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน กับโครงการ KBank Annual Scholarship 2024 มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 จำนวน 8 ทุน สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาวิศวกรรมการเงิน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน สาขาสถิติ สาขาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ และสาขาวิชาพัฒนาและการจัดการความยั่งยืน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนและเงินสนับสนุน ได้ทำงานที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของธนาคาร พร้อมโอกาสเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567

            นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในโลกธุรกิจสมัยใหม่เราเชื่อว่ากลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่นั้น มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของธนาคารสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุด ที่ทุกคนจะได้แสดงความสามารถและปลดปล่อยศักยภาพ (Best Place to Perform, Learn and Lead) และมีโอกาสที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแลและสังคม (Possibility to Make an Impact)

 

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 KBank Annual Scholarship 2024  จำนวน 8 ทุน  กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์  ใน 4 หมวดสาขาวิชา ได้แก่ 1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)  สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management) ​2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดการความความยั่งยืน (Sustainability Management) และ 4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือIELTS อย่างน้อย 6.0  สำหรับผู้สมัครทุนประเทศญี่ปุ่น JLPT ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป และสำหรับผู้สมัครทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหมวดสาขาวิชาทางธุรกิจจะต้องมี GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน และสำหรับหมวดสาขาวิชา Business Analytics ต้องมี GRE อย่างน้อย 312 คะแนน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15  พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kbankannualscholarship ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ 02-4701656 หรือ 02-4705915 หรืออีเมล KBankScholarship@kasikornbank.com

นางสาวหทัยพรกล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนทุนธนาคารที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน (Enablers of K-Strategy) ให้สามารถเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง นำเสนอบริการและคุณภาพที่ตรงใจลูกค้า อีกทั้งยังส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามความมุ่งหมาย และนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปด้วยกัน

 

 

 

Visitors: 11,358,505