ธ.ก.ส. คว้ารางวัล TQC Plus : Societal Contribution ประจำปี 2566 เป็นองค์กรแรกของประเทศไทย

 

 

ธ.ก.ส. คว้ารางวัล TQC Plus Societal Contribution เป็นองค์กรแรกในงาน Thailand Quality Award 2566 ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างความผาสุกผ่านภารกิจด้านการยกระดับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน และรางวัล Leadership Excellence Award สำหรับผู้นำสูงสุดขององค์กรที่สามารถขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรให้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้าร่วมงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (Thailand Quality Award 2022) จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยังได้รับรางวัล Leadership Excellence Award ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า รางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Societal Contribution ประจำปี 2566 เป็นรางวัลใหม่ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณามอบให้กับองค์กรที่สมัครขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TQA และ ธ.ก.ส. เป็นองค์กรแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว อันสะท้อนถึงการขับเคลื่อนงานในด้านการยกระดับชุมชน สังคม โดย ธ.ก.ส. วางนโยบายสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านการประกอบอาชีพ รายได้ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการเงิน การผลิต การแปรรูป และการดีไซน์ที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายในการให้ความรู้ เสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสร้างการเติบโตใหม่ทางด้านธุรกิจในกลุ่ม Smart Farmer, Agri-Tech และ Startup รวมถึงการดึงคนรุ่นใหม่กลับมาต่อยอดและสานต่อธุรกิจเกษตร เพื่อสร้างความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด การยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้าง Value Added และนำไปจำหน่ายในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง การทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) การเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรและจับคู่ตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชน ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ ทั้งบนหัวไร่ปลายนาและการปลูกป่าในชุมชน การสนับสนุนการทำ zero waste และการรับซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากชุมชนธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สมัครขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2562 และได้รับรางวัล TQC หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในปี 2562 - 2563 รับรางวัล TQC Plus ด้าน Customer ในปี 2564 และ รางวัล TQC Plus ด้าน People ในปี 2565 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้มีการนำรายงานผลการตรวจประเมินในแต่ละปีมาใช้ในการปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จนนำมาสู่รางวัล TQC Plus ด้าน Societal Contribution ในปี 2566

และในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ประกาศและมอบรางวัล Leadership Excellence Award 2023 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลักดันและกระตุ้นให้องค์กรปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ในฐานะองค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ เพื่อขยายองค์ความรู้ไปสู่องค์กรอื่นๆ ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกร ชุมชนและเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาชนบทร่วมกันกับ ธ.ก.ส. ซึ่งการรับรางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Societal Contribution ในปี 2566 ครั้งนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับ ธ.ก.ส. ในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

Visitors: 11,358,516