ปตท. หนุนเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส สานต่อโครงการประชารัฐ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561” ณ โรงเรียนบ้านวังแสง  จ.ขอนแก่น เพื่อสานต่อโครงการประชารัฐ ร่วมกับนายประสงค์  อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายเข็มพร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  การจัดการด้านโภชนาการ ที่ดีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การยกระดับทางวิชาการด้วยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนเป้าหมายในการพัฒนาระดับหมู่บ้าน หรือตำบล  ที่อยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ

นายประสงค์  อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน ปตท. กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่า  “ปตท. ได้ส่งเสริมงานด้านการศึกษามาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม  (People) ที่ต้องการให้คน  และสังคมมีคุณภาพที่ดี”  ดังนั้น จึงให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม โดย ปตท. ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในปี 2559  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว อ.ปะทิว จ.ชุมพร และโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ในปี 2560 ในโอกาสนี้  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และหน่วยงานต่างๆ ยังได้มอบหนังสือพระบรมราโชวาท อุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา  เสื้อยืด  นมกล่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านวังแสง อีกด้วย

                 นอกจากนี้  ปตท. ยังได้มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง  การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในโครงการ PTT Group’s School Model   รวมถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนของประเทศที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ  อย่างยั่งยืนต่อไป

Visitors: 10,138,132