กฟผ. มุ่งสู่การเป็นผู้นำบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย คว้า 4 รางวัลงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย

(T-VER) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ โล่เกียรติยศ จำนวน 3 รางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

โดยมีนางสมใจ บุญนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ.
รับมอบรางวัล
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นางสมใจ บุญนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร กฟผ. กล่าวว่า รางวัลโล่เกียรติยศจากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ที่ก่อให้เกิดการลด หรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยโดยได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการจาก อบก.
นั้น ในปีนี้ กฟผ. คว้า 3 รางวัล จาก 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ซึ่งลดก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวน 77,821 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ซึ่งลดก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวน 6,917 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 3.โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง ระยะที่ 2 ขนาด 12 x 2 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้โครงการนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจก ได้ ประมาณ 21,540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

และในโอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลด หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกจาก "ผู้ให้" ในภาคองค์กรไปสู่ "ผู้รับ" ในชุมชน และ อบก. จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด หรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม โดยในปีนี้ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน
จำนวน 50 โรงเรียน และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน จำนวน 62 โรงเรียน รวม 9,759 ครัวเรือน จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 6.3 ล้านบาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.7 ล้านหน่วย (kWh) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 973 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ ภายในงาน กฟผ. ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินโครงการ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน

 

 

Visitors: 10,887,581