สหประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตำรวจตรี ราชธรรม จิตธรรมมา ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการตลาดและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด  โดยมี  พลเรือโท อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการพิจารณา จำนวน 396 ทุน เป็นจำนวนเงิน 938,800 บาท โดยแบ่งเป็นพื้นที่สัตหีบ จำนวน 266 ทุน เป็นจำนวนเงิน 606,400 บาท  พื้นที่บางนา จำนวน 111 ทุน เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท และพื้นที่สงขลาจำนวน 19 ทุน เป็นจำนวนเงิน 45,800  บาท

Visitors: 245,375