NIA จัดฉลองครบรอบ 20 ปี รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สองทศวรรษแห่งการเชิดชูนวัตกรรมไทย ตอกย้ำความยิ่งใหญ่

 

สำนักงานนวัตก รรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA​ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดประตูสู่เวทีประกวดชิงรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2567” (National Innovation Awards 2024) เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมสู่สาธารณชนในวงกว้าง กระตุ้นสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วน และช่วยให้ “นวัตกรไทย” สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายฐานการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สร้างระบบนวัตกรรมของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”

 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “ปีนี้ NIA ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 20 ของการจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” สะท้อนเส้นทางอันแสนยาวไกลบนถนนสายนวัตกรรม ซึ่งมีผลงานมากมายได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นและก่อประโยชน์แก่ประเทศ สร้างชื่อให้เหล่านวัตกรไทย ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ" ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดขึ้นในปี 2548 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพยิ่งด้านนวัตกรรม และได้รับการขนานนามว่า "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้สะท้อนประวัติศาสตร์อันยาวนานและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนวัตกรรมไทย รวมทั้งได้สร้างปรากฏการณ์ผ่านการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก โดยมีผลงานนวัตกรรมจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจนได้รับรางวัลจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาสังคมและชุมชน”

 

 

“การจัดงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในทุกปี นอกจากจะเป็นเวทีเพื่อประกาศเกียรติยศแก่นวัตกรไทยแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับประเทศไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของผู้ชนะเลิศผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านนโยบาย เทคโนโลยี และธุรกิจ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมผ่านการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ จะเป็นอีกปีเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของศักยภาพนวัตกรรมจากคนไทย ผ่านผลงานชิ้นสำคัญที่จะเข้าชิงในรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลเกียรติยศ ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่ชนะเลิศรางวัลนี้จะเป็นผลงานที่แสดงถึงจุดสูงสุดของนวัตกรรมไทยในรอบ 20 ปี”

 

“สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับ พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทาง NIA ด้วย เช่น การพัฒนาต่อยอดขยายผลผลงานนวัตกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพในหลากหลายมิติ ตลอดจนได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรางวัลนวัตกรรมที่แนบกับหนังสือพิมพ์จัดส่งทั่วประเทศการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อแนวหน้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานกับ NIA ตลอดทั้งปี ดังนั้น หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น และสามารถสร้างคุณค่า
ที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 256
7 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th หรือโทรศัพท์ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)” ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม

รายละเอียดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1.      ด้านเศรษฐกิจ 

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ” แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่ วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2.      ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจเพื่อสังคม / องค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร

3.      ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล” ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาด้านนวัตกรรม หรือมีรูปแบบใหม่ในการสื่อสารที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้เกิดการรับรู้และสร้างการตื่นตัวด้านนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล / ระดับ     นิติบุคคล

4.      ด้านองค์กรนวัตกรรม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น” ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  วิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย / องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

5.      รางวัลเกียรติยศ

เป็นรางวัลที่มอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ยังมีการนำผลงานไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

 

 

Visitors: 114,006,610