BAM ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

 

 

ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  รับมอบใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022  ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Version ล่าสุด  จาก นายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย และการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนสถาบันตรวจประเมินเพื่อการรับรอง บริษัท  British Standard Institution (BSI) สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (Certification Body) ในขอบเขตระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) สะท้อนให้เห็นถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาความปลอดภัย (Confidentiality) มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Integrity) และมีความพร้อมใช้งาน ณ ห้องประชุม CR2 BAM สำนักงานใหญ่

 

 

 

Visitors: 10,887,568