กปว. เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR AED Choking)” รุ่นที่ 2

 

 

 

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic life Support (CPR AED Choking)(รุ่นที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา B1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการปฏิบัติ

 

 

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไป ให้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำองค์ความรู้ แนวคิดไปปฏิบัติในการดูแลชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และขยายความร่วมมือเป็นจิตอาสา มีจิตแห่งความเสียสละที่จะอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิตและอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้บางรายมีภาวะการหยุดหายใจอย่างกะทันหัน การได้รับความช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ หรือสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติได้

 

                              

Visitors: 11,358,507