การเคหะแห่งชาติ คัดกลุ่มคนเก่ง ร่วมโครงการ NHA Young Blood

การเคหะแห่งชาติ คัดกลุ่มคนเก่ง ร่วมโครงการ NHA Young Blood หวังต่อยอดองค์ความรู้ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการ NHA Young Blood ให้กับพนักงานหรือกลุ่มคนเก่งที่มีศักยภาพที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 31 คน มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ควบคู่กับการมีทักษะในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นนวัตกร และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน รวมถึงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์ และแสดงศักยภาพในการคิดจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน

โครงการ NHA Young Blood มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมือง เพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง 

นางสาว ขวัญ หนึ่งในทีม NHA Young Blood กล่าวว่า ทีม NHA Young Blood ได้จัดอบรมให้ความรู้ลูกบ้านใน บ้านเอื้ออาทร นครปฐม (ศาลายา 3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน คือ แชมพูสระผมกลิ่มอัญชัน และน้ำยาล้างจาน ให้ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบฉลากที่ใส่อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนบ้านเอื้ออาทร นครปฐม(ศาลายา 3) และสาระสำคัญที่ควรใส่ในฉลาก รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

ทั้งนี้ การเข้ามาจัดกิจกรรมให้ชุมชนต้องการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ซึ่งหลังจากนี้จะหาช่องทางการตลาด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปขาย ซึ่งอาจจะไปร่วมในงานแสดงสินค้า ออกบูธขาย เพื่อสร้างรายได้เข้าชุมชน

นางสาว น้ำฝน ลูกบ้านบ้านเอื้ออาทร นครปฐม ศาลายา 3 กล่าวว่า ชอบโครงการจัดอบรมได้ความรู้ชุมชน ความสนุกสนาน มีประโยชน์มาก อยากให้จัดบ่อย ๆ เพราะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้สินค้าทำตลาดได้ง่ายขึ้น

 

โครงการ NHA Young Blood  ไม่เพียงแค่พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในการเคหะแห่งชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนาย ทวีพงษ์ กล่าว 

Visitors: 14,041,378