พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย ประจำปีพ.ศ. 2567

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาทให้แก่ "มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย"  โดยมีนางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ - ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นับเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน/ นักศึกษาเหล่านี้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า”  (Prudential For Every Life For Every Future)

Visitors: 14,041,373