บริษัท กลางฯ ผนึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยประจำปี 2567 ปีที่ 2เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ  สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศเป็นปีที่ 2

โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมกันตามเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.comและมีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ ได้ถึง 1,550 ราย จากค่าเฉลี่ยเป้าหมาย

           ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังบริษัทกลางฯสนับสนุนเป็นเงินรางวัลในโครงการดังนี้

รางวัลประเภทบุคคลเน้นหลัก 5Sได้แก่SMILE(ยิ้มแย้มแจ่มใส) , SMART(มีบุคลิกภาพที่ดีSALUTE(ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ) , SERVICE MIND(ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และSTANDARD(ยกระดับมาตรฐานการทำงานความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค)

รางวัลประเภทหน่วยงานเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการเจ็บตายทางถนน โดยมีตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thairsc,จำนวนการบังคับใช้กฎหมายการตั้งด่านจากระบบTPCC,จำนวนการกวดขันวินัยจราจรจากระบบ TPMมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 

 และในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาได้แก่รางวัลนวัตกรรมดีเด่นเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

Visitors: 14,041,394