เทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567Exhibition Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ จัดให้มีโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567 Exhibition Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในการจัดกิจกรรม ถวายแด่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง  เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ได้ด้วยตนเอง  และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไป ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

 

การจัดกิจกรรม “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย

 ครั้งที่ 1 (หนตะวันออก) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

ครั้งที่ 2 (หนเหนือ) จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ครั้งที่ 3 (หนใต้) จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ในแต่ละครั้งมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนแสดงความสนใจและเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมากโดยใน

ครั้งที่ 4 (หนกลาง) นี้ จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง  องค์ที่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มาประดิษฐานเพื่อเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมสำคัญ ๆ อาทิ ในช่วงเช้า โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการแสดง พระธรรมเทศนาธรรมาสน์เดี่ยว และการเทศนาธรรม 2 ธรรมาสน์ โดยพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งการแสดงพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน์ นั้น เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา คือ พระรูปหนึ่งเป็นผู้ยกข้อความขึ้นตั้งเป็นหัวข้อปัญหาเพื่อปุจฉา ซักไซ้ ไต่ถาม และพระอีกรูปหนึ่งเป็นผู้วิสัชนาตอบด้วยเนื้อหาสาระที่สอดแทรกธรรมะและคติสอนใจหรือ เรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง แผนเบื้องต้นของทางเทศน์ปุจฉาวิสัชนานั้น ท่านวางไว้ 8 ชั้น คือ กำหนดเรื่องแสดง แจกแจงหน้าที่ เข้าใจดีเรื่องงาน เชี่ยวชาญปุจฉา วิสัชนาฉะฉาน ปฏิภาณว่องไว ใช้เวลาพอเหมาะ ให้พรไพเราะจับใจ จึงใช้วาระพิเศษนี้เผยแผ่และส่งเสริมการเทศน์ดังกล่าวแก่ พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง  มีการให้บริการโดยการออก โรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ระบำไตรรัตน์ ชุดที่ 2 ระบำสุโขทัย และชุดที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดประทีปอธิษฐาน เป็นต้น

ช่วงบ่าย โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ สิ่งที่พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีการบันทึกเทปพิธีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. และในช่องทางอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

 

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ เว็บไซต์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย www.kstm.or.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2207400 ต่อ 4335 โดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีขาว และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธี ผู้ร่วมงานสามารถเดินทางด้วยรถ ขสมก. และ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสารในวันดังกล่าว

Visitors: 14,041,350