การเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับบริหารอาคารเช่าทั่วประเทศถึงวันที่ 14 ก.ค.67

การเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นผู้รับเหมาบริหารอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ จากเดิมหมดเขตวันที่14 มิถุนายน 2567 ขยายเวลาสิ้นสุดเป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนา ภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่งยิ่งโครงการอาคารเช่า ที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ให้สามารถมีที่อยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการอาคารเช่า กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า 70,000 หน่วย จึงมีความประสงค์จะให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 75 โครงการกว่า 34,000 หน่วย เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารเช่าเกิด ประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการ


ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และได้ขยายเวลาการจดทะเบียนฯ ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเวลา ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าได้ที่ฝ่ายทรัพย์สินและอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2351 6751 หรือเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ 
www.nha.co.th หรือ Call Center 1615

Visitors: 14,043,043