DP Survey ผนึก ASIAM ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและคำปรึกษาด้านวิศวกร

DP Survey จับมือ ASIAM ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการบริการมากที่สุด

นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ “DP Survey” และ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม 

นายจุมพล เปิดเผยว่า “DP Survey” เป็นบริษัทสำรวจภัยที่อยู่ในเครือบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการสินไหมการประกันภัยทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจภัยและประเมินความเสียหาย การตรวจสภาพทรัพย์สินก่อนเอาประกันภัย การเรียกร้องคู่กรณี และการดำเนินการทางกฎหมายให้กับบริษัทประกันวินาศภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำอันดับ 1 ในการให้บริการสำรวจภัยแบบครบวงจร” และมีความมุ่งมั่น “ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม” DP Survey จึงได้ร่วมมือกับบริษัท  เอ สยาม อินฟรา จำกัด หรือ “เอ สยาม” ที่อยู่ในเครือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุง และการเพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมโยธา เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ทำประกันภัยว่าจะได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งใช้เทคนิคและวัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

ปัจจุบันการแข่งขันด้านธุรกิจประกันวินาศภัยมุ่งเน้นการให้บริการเพิ่มขึ้น ลูกค้าต่างต้องการทำประกันภัยกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นธรรม ให้บริการรวดเร็ว จึงมั่นใจว่าภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ “DP Survey” ให้สามารถยืนหนึ่งในธุรกิจสำรวจภัยแบบครบวงจร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ “เอ สยาม” ให้เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างอย่างรอบด้าน ภายใต้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการบริการมากที่สุด

Visitors: 14,041,469