อพท.ผนึก UNDP และภาคีท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผลักดันต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท. ประสานมือซ้ายระดับสากล UNDP และไขว้มือขวากับภาคีท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนผลักดันต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำหลัก Universal Design พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ตอบรับกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงความร่วมมือกับภาคีระดับสากลอย่าง United Nations Development Programme (UNDP) ประสานด้วยภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมถึงเทศบาลนครสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา จำนวนกว่า 10 แห่ง บูรณาการบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่การเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยสำหรับคนทั้งมวลในถนนย่านเมืองเก่าเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการพัฒนา โดย อพท. มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งทางตรงในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าบ้านในการปรับพื้นที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้ว อพท. ยังเสริมสร้างสิทธิในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวสีขาวได้อีกด้วย

นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (อพท.ลุ่มน้ำ) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า อพท. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยังเดินหน้าการสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ความเข้าใจความพิการและหลักการการสร้างความมีส่วนร่วมของคนพิการ มุ่งหาโอกาส ความท้าทายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดสงขลา โดยนำหลักการออกแบบสากล (Universal Design) สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทน พมจ.สงขลา  ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และหลังจากนี้ อพท. UNDP เทศบาลนครสงขลา และ มทร.ศรีวิชัย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ทั้งส่วนพื้นที่สาธารณะและสถานประกอบการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขยายตลาดการท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มสูงวัย และผู้พิการ ให้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Visitors: 14,043,026