สมาคม SFIs จัดประชุม Knowledge Sharing TFRS 9

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยน “Knowledge Sharing TFRS 9 ของ SFIs” ซึ่งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ทั้งการพัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และฐานข้อมูล รองรับการปฏิบัติตาม TFRS 9 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2570 ซึ่งจะช่วยยกระดับการทำมาตรฐานทางบัญชีของระบบธนาคารให้เป็นสากลยิ่งขึ้น รวมถึงงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรพิเศษจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อภาพรวมหลักการ TFRS 9 และหลักเกณฑ์ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดทำ Model เพื่อรองรับ TFRS 9 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567


Visitors: 114,006,741