กระทรวงกลาโหมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” (Defence Run 2024 Let Your Heart Run)

กระทรวงกลาโหมมุ่งส่งเสริมคนไทยบูรณาการความรักความสามัคคีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการจัดกิจกรรม “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ประจำปี ๒๕๖๗  (Defence Run 2024 Let Your Heart Run) ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยตั้งเป้าประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน

เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “กลาโหม ร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ประจำปี ๒๕๖๗ (Defence Run 2024 Let Your Heart Run) ณ ห้องศรีสมาน ๒ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน โดยมี รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ร่วมในพิธีแถลงข่าว

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้น้อมนำพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ด้วยทรงเห็นว่ากีฬาเป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม อันจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำแนวทาง พระราชดำรัสฯ ดังกล่าวมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรม “กลาโหม ร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ประจำปี ๒๕๖๗ (Defence Run 2024 Let Your Heart Run) กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ - ๐๘.๐๐ นาฬิกา โดยเริ่มต้นจาก บริเวณหน้าศาลาว่าการกลาโหม มุ่งหน้าเข้าถนนราชดำเนินใน ผ่านศาลฎีกา ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลาตรงไปถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตรงไปข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ตรงเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม ๘ มุ่งหน้าถนนยกระดับบรมราชชนนี วิ่งกลับเส้นทางเดิมเข้าเส้นชัยและคืนพื้นผิวการจราจร (เส้นทางวิ่ง) ภายในเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาร่วมแสดงออกถึงพลังความสามัคคีด้วยหัวใจที่เทิดทูน ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะนำไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหมต่อไป

สำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น

- ไมโครมาราธอน (Fun Run) ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท

- มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท

- ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๙๐๐ บาท

- VIP เลือกวิ่งได้ ๑ ระยะ ค่าสมัคร ๑,๕๐๐ บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ https://race.thai.run/defencerun2024 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FANPAGE FACEBOOK : Defence Run ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ทั้งนี้อาจมีการปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน ๓,๐๐๐ คน)

มาร่วมกันวิ่งไปในเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งมิตรภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จร่วมกัน ในงาน “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ประจำปี ๒๕๖๗ (Defence Run 2024 Let Your Heart Run)

Visitors: 14,041,369