บีเจซี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และSingapore University of Social Science (SUSS) ประเทศสิงคโปร์

บีเจซี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และSingapore University of Social Science (SUSS) ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานด้านสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Singapore University of Social Science (SUSS) ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ SUSS-TU Cultural Immersion Programme เข้าศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย ในฐานะองค์กรเอกชนมีความโดดเด่นในด้านการบริหารความหลากหลาย ตามคำแนะนำจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ณ อาคารบีเจซี เฮ้าส์

บีเจซี เป็นองค์กรชั้นนำของโลก และเป็นที่ 1 ของประเทศไทย ในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ตามนโยบายขององค์กร ที่มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ เพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลการันตี ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นแบบอย่างขององค์กรที่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมให้แก่พนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ และยอมรับในความแตกต่าง พร้อมผลักดันให้พนักงานทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นด้านความหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน 

Visitors: 14,043,055