การเคหะแห่งชาติจัดสัมมนามาตรฐานใหม่ในการพักอาศัยลักษณะอนุรักษ์พลังงานฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ในการพักอาศัยลักษณะอนุรักษ์พลังงาน สำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการวิจัย พร้อมเผยแพร่แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมาตรฐานและองค์ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน พร้อมนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้และพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์

Visitors: 114,006,713