กปน. จัดงาน “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน” เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พัฒนาการบริการ สู่ความยั่งยืน

นครหลวง (กปน.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน “Stakeholder Day สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง บริการสาธารณะ สู่ความยั่งยืนผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมงาน รวมทั้งรับชมผ่านระบบออนไลน์กว่า 400 คน

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้เข้าใจถึงแผนงานที่สำคัญของ กปน. การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันพัฒนางานประปาให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ “ภาพรวมการประปานครหลวง และการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ความยั่งยืน” โดย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และ “แผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง” โดย นายสุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งต้องให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกัน การจัดงานในวันนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถนำยุทธศาสตร์ชาติฯ มาปฏิบัติได้จริง ถือเป็นก้าวแรกของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันร่วมขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

ด้าน นายกวี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ New Normal เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่ กปน. ได้รับฟังเสียงสะท้อน รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของ กปน. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการให้บริการของ กปน. และสามารถขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความมั่นคงสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาเพื่อประชาชน ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

Visitors: 10,910,810