เอสซีจี ผู้นำด้านความยั่งยืน คว้าดัชนีระดับโลก ESG Industry Top Rated 2024

 

 

เอสซีจี ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar Sustainalytics เป็น ESG Industry Top Rated 2024  ลำดับที่ 1 จาก 125 บริษัทในกลุ่ม Industrial Conglomerate ทั่วโลก ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนระดับสากล ด้วยนวัตกรรม โซลูชันรักษ์โลก ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส)

 เอสซีจีตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อลดผลกระทบวิกฤตโลกเดือด ด้วยการเร่งพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้  ขณะเดียวกันยังร่วมพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ร่วมกับบริษัท Rondo Energy พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาดตอบโจทย์อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ร่วมกับบริษัท CubicPV พัฒนานวัตกรรมซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) และแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง และร่วมทุนกับบริษัท Denka ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า  นอกจากนี้ได้เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้ถ่านหินและพลังงานไฟฟ้า  พร้อมทั้งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข 

 เอสซีจีได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ESG อย่างต่อเนื่อง นำมาตรฐานการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เช่น GRI SASB TCFD Integrated Report และเตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานใหม่ที่เริ่มใช้ในต่างประเทศ เช่น International Sustainability Standards Board (ISSB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 Morningstar Sustainalytics เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและจัดลำดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการประเมินเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ ปัจจุบันการจัดอันดับของ Morningstar Sustainalytics ครอบคลุมบริษัททั่วโลกกว่า 16,000 แห่ง ซึ่งกลุ่มนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนชั้นนำใช้ผลการจัดลำดับและข้อมูลจาก Morningstar Sustainalytics เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการพิจารณาตัดสินใจลงทุน  

Visitors: 10,922,542