ธ.ก.ส. คว้ารางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ปี 2566 เป็นปีที่ 3

 

 

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กร ในทุกมิติสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566(SOE Award) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น และนายเกรียงไกร กัลป์หะรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.  เข้ารับรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ทั้งนี้ โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ และนายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 

สำหรับรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ที่ ธ.ก.ส. ได้รับในครั้งนี้ ได้มาเป็นปีที่ 3 โดยเคยได้รับในปี 2563 ปี 2565 และในปีนี้ 2566 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด โดย ธ.ก.ส. ได้กำหนดกรอบทิศทางในการกำกับดูแล ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก IT Governance เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร

ในโอกาสนี้ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

Visitors: 10,923,879