การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2566

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณลานพระประชาบดี

 

จากนั้น การเคหะแห่งชาติได้ร่วมแถลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กร เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

 

 

Visitors: 10,922,587