วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรม “เสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำหรับการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที เมื่อผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียน และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ผู้สมัครอบรมจะต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) และค่าธรรมเนียมเฉพาะผู้ผ่านการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  205  บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่  บมจ.วิริยะประกันภัย  สาขาชลบุรี   โทร. 0-3827-8860 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2561)

 

 

Visitors: 239,384