GC คว้ารางวัลโดดเด่นที่สุดแห่งปีในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)

 

สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ 
• GC ได้รับรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีผลการประเมินที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในปี พ.ศ. 2564 โดย GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• GC ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593
         บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งการประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 และการสัมมนาในหัวข้อ เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนจัดผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ GC ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับโดดเด่น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งถือว่า GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
GC ยังได้ตระหนักและให้ถึงความสำคัญถึงของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement ที่เกือบทุกประเทศในประชาคมโลกได้ร่วมลงนาม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับเรื่องความยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 50% ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งการตั้งเป้า Net Zero นี้มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมีตัวผลักดัน 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ซึ่งจะมีการทำ 3 เรื่อง คือ เรื่อง Operation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย เรื่องการปรับ Portfolio สู่การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำให้มากขึ้น และการนำเทคโนโลยีด้าน Compensation มาประยุกต์ใช้
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกัน GC พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป

#GCChemistryforBetterLiving  #TogetherToNetZero  #LCSi  #คาร์บอนต่ำ 

Visitors: 9,638,621