BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

 

 

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบนนางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์                   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางอารีรัตน์  แก้วนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน  เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่              ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตรเพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น

 

Visitors: 9,660,254