ราช กรุ๊ป ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs - Thailandโดยผ่านเกณฑ์ประเมินของ ASEAN CG Scorecard เป็นบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

 

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ร่วมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยและประเทศอาเซียน ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม จำนวน 230 บริษัท ที่ได้รับรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป รางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจและตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่แน่วแน่ในแนวทางการดำเนินธุรกิจและบริหารงานบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ดังกล่าวนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลได้ครบถ้วน เพียงพอและโปร่งใส และคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับ สำหรับพิธีประกาศรางวัลในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบซูมจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

Visitors: 10,138,121