BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยมอบบ้าน ในโครงการ Home & Hope ปีที่ 4สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำพูน

นายบัณฑิต  อนันตมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมกับ นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ฉัตรดนัย            สุภาษี ปลัดอาวุโส /นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง ส่งมอบบ้าน BAM  “โครงการ Home & Hope การพัฒนา  ที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 ” ให้กับ นางผัด  ตาดี อาศัยอยู่ ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

          โครงการ Home & Hope  เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงวัย ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้มี “บ้าน”  ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

Visitors: 14,043,044