กฟผ. จับมือพันธมิตร ผลักดันชุมชนต้นแบบ ผ่าน ‘โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’

 

กฟผ.-มธ.-สพศอ. และ ISMED ร่วมลงนาม MOU โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บูรณาการความเชี่ยวชาญและศักยภาพต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ ‘โครงการภูมิชุมชน’ และ ‘โครงการ Move World Together’ ด้วยการยกระดับเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. สู่ต้นแบบชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพร้อมส่งต่อองค์ความรู้แก่สังคมไทยและโลกได้ในปี 2566 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ นายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และนายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ ห้องรับรอง ชั้น 18 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยถึงความร่วมมือกันของ กฟผ.-มธ.-สพศอ.- ISMED ในการบูรณาการความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนมีพลังในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง ด้วย     ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SGDs) ผ่านการต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ 2 โครงการประกอบด้วย ‘โครงการภูมิชุมชน’ ที่ กฟผ. และ มธ. ร่วมพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองและสร้างเครือข่ายชุมชนพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ป่า ดิน สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สมุนไพรและบูรณาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน มาตั้งแต่ปี 2561 และ ‘โครงการ Move World Together’ ที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศให้เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กระทั่งเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้แก่ชุมชนของตนเอง มาตั้งแต่ปี 2555

ในปี 2564 นี้ทั้ง 4 หน่วยงานพร้อมร่วมยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนก้าวขึ้นไปอีกขั้น ในการดำเนิน ‘โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ โดย สพศอ. เข้ามาร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนและผู้นำชุมชน สามารถต่อยอดความคิดและใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ ISMED ร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงผลผลิตชุมชนกับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีกรอบความร่วมมือ MOU เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันลงนาม

สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการ ได้แก่ ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและระบบส่งของ กฟผ. เช่น ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และ ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ซึ่งมีศักยภาพด้านแหล่งน้ำและป่าชุมชน รวมถึง ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา และ ต.ควนโดน และ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งมีศักยภาพด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าและระบบส่งอื่น ๆ ของ กฟผ. อีกหลายแห่งทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถผสานภูมิปัญญาและต่อยอดใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง สู่ผลลัพธ์ต้นแบบชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

Visitors: 10,138,146