กฟผ. ร่วมกับ มธ. ต่อยอดโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ Smart Energy Solution

 

ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าพบ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY หรือ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 60 คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 พร้อมเตรียมผลักดันธุรกิจใหม่ด้าน Smart Energy Solution ร่วมกับ มธ. อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในอาคาร การพัฒนาสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศในอนาคต

 

 

Visitors: 10,910,815