กปน. คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Award ปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

 

การประปานครหลวง (กปน.) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 ประเภทที่ 1 รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของ กปน. ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี สถาบันไทยพัฒน์จะประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี โดยมีการพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และ กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) 

Visitors: 10,138,134