ศูนย์ Big Data ด้านพลังงานไทยใกล้คลอด สนพ.เปิดผลศึกษาแผนยุทธศาสตร์ “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พร้อมกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และกรณีศึกษา ต้นแบบการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เร่งสร้างศูนย์บิ๊กดาต้าด้านพลังงานของไทยให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย ทันสมัย น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” (19 มิ.ย.63) ว่า สนพ.ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” (National Energy Information Center : NEIC) ได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของศูนย์ฯ รวมทั้งกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อไป

ผลการศึกษานี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานสำหรับเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ได้ยากเหมือนกรณีวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดวิถีแบบใหม่ หรือ New Normal ด้านพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลเป็นสำคัญในการรวบรวม เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง              แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

“ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากล สอดรับการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน Energy for All เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต” ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าว

Visitors: 10,138,128