สนพ.ปิดท้ายเวทีสัมมนา “สมาร์ทกริด” จ.สุราษฎร์ธานี หลังเดินสายสร้างความรู้ภาคประชาชนครบ 5 ภาคทั่วประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส่งท้ายเวทีสัมมนาสร้างความรู้เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยเร่งพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับ 3 ด้าน ความสามารถระบบไฟฟ้า คุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดประเทศไทย ระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 – 2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 2579) เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ

“เทคโนโลยีสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งยังช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ ยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต”

            สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสมาร์ทกริดในระยะสั้น ( ช่วง พ.ศ.2560 – 2564 ) นี้เป็นการเริ่มทำโครงการนำร่องด้านสมาร์ทกริด พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคประชาชน ซึ่ง สนพ.ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกรุงเทพมหานคร กระจายสู่จังหวัดต่าง ๆ  โดยในวันนี้ (11 มี.ค.63) จัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานทั้งในระดับประเทศและมีความใกล้ตัวกับประชาชนทุกภาคส่วน

อนึ่ง การจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ในพื้นที่ภาคใต้         จ.สุราษฎร์ธานี นับเป็นเวทีส่งท้ายหลังจาก สนพ.ได้เดินสายจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกรุงเทพมหานคร กระจายสู่จังหวัด  5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดย สนพ.หวังว่าประชาชนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ ที่จะมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

Visitors: 10,910,814