กกพ. ปตท. และ กฟผ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน เตรียมพร้อมทดสอบนำเข้าก๊าซ LNG กฟผ.

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ (LNG) ของ กฟผ. ที่มีแผนการนำเข้าปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ ปตท. ร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. ทดสอบนำเข้า LNG แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมรองรับลำเรือแรกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดย สกพ. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้นโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่ต้องการเพิ่มผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตทุกราย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน นำมาซึ่งผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน

นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. รายงานความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้า LNG แบบ Spot ว่า บริษัท PETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหาและนำเข้า LNG ให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12 ราย เรือ LNG ลำแรกจะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 28 31 ธันวาคม 2562 โดย กฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4กฟผ. ยินดีดำเนินการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันฯ โดย ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กฟผ. สามารถทำหน้าที่เป็น Shipper รายใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เปิดเผยว่า สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. หรือ TSO ได้เปิดให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก โดยพร้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 โดยตามนโยบายของภาครัฐที่ให้ กฟผ. เป็น shipper รายใหม่ นำเข้า LNG ในปลายเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 สายงานระบบท่อฯ ปตท. มีความพร้อมให้ กฟผ. ใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อส่งก๊าซให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ Shipper ทุกราย โดยไม่ส่งกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. กฟผ. กกพ. และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันซ้อมการดำเนินการรองรับการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 9 ครั้ง จนมาถึงวันนี้ ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ LNG ของ กฟผ. ก่อนมีการนำเข้าจริง

สายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. มีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ในการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีมากกว่า 38 ปี และความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะทำให้การทดสอบการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ครั้งนี้ สามารถประสบความสำเร็จ และผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

Visitors: 9,660,239