นวัตกรรมกำจัดแมลงสู่ยุค 5.0

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดอบรมโปรแกรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ" ภาค วิทยากร

นำโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม "พระมหาสมปอง" เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย บรรยายในหัวข้อ "ใช้ธรรมะห้ถูก ชีวิตจะสนุกต่อการทำงานด้านบริการ"  เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บรรยายในหัวข้อ "อนาคตวงการกำจัดแมลงของไทยในยุค 4.0"  นายรองสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) บรรยายในหัวข้อ"อาชีพการกำจัดแมลงกับสิ่งแวดล้อม ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัดในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค บรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมกำจัดแมลงสู่ยุค 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี"  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์


เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า  "สมาคมฯได้จัดการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะได้มารับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อการอบรมต่างๆ แล้วยังมีโอกาสได้พบปะบุคคลากรร่วมสายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การควบคุมกำจัดแมลงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ


"จากวัตถุประสงค์หลักต่างๆ ที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้นั้น ณ เวลานี้ ที่เราได้มาอยู่ ณ ที่นี้ ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการดำริเป็นวัตถุประสงค์แห่งสมาคมฯ กล่าวคือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้  ความชำนาญด้านการประกอบธุรกิจกำจัดแมลง เพื่อช่วยเหลืองงานด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจกำจัดแมลง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพกำจัดแมลงให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักการปฏิบัติงานในการให้บริการ เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค  รวมถึงผู้ให้บริการ  เพื่อสอดคล้อง ติดตามความเคลื่อนไหวภาวะของตลาดกำจัดแมลง สารเคมี  อุปกรณ์  การให้บริการกำจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการวิชาชีพกำจัดแมลงให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและภาครัฐ"


นายธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง  กล่าวด้วยว่า  "ระหว่างปี  2560  ถึงสิ้นปี  2561  นี้  ซึ่งเป็นสมัยที่กได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีที่จะมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับองค์กรอย่างเต็มที่  นโยบายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงก้าวเปลี่ยนสำคัญสู่โมเดล  ประเทศไทย  4.0  ในส่วนธุรกิจของภาคบริการกำจัดแมลงภายใต้วิสัยทัศน์  มั่นคง  มั่นคั่ง  ยั่งยืนนั้น  สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงจะส่งเสริมให้เกิดการวิวัฒนาการด้านการบริการที่มีองค์ความรู้และทักษะสูงนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้มวลสมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
"การรักษารูปลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯต้องสืบสานไว้  เพื่อต่อยอด  ย้ำความเป็นสื่อกลางทางความคิดสร้างความสนใจให้ผู้ร่วมทำธุรกิจกำจัดแมลงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นรวมทั้งความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว  สรรสร้างความสามัคคี  และมีอภิสิทธิ์ของความเป็นสมาชิกทำให้เกิดความมุ่งมั่นจริงใจที่จะรับใช้สังคม  และการอบรมกำจัดแมลงเราก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแบบนี้ต่อไป"

Visitors: 10,138,143