พพ. เปิดงานสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1

นาย สุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แนวทางวิธีการให้การสนับสนุน กลไกการทำงานของระบบอบแห้งฯ สมรรถนะ ศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งฯ นอกจากนี้ในงานสัมมนายังได้จัดให้มีการออกบูธสินค้าตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก บูธบริษัทที่จำหน่ายและติดตั้งระบบอบแห้งฯ บูธสาธิตการผลิตกล้วยตากและผลไม้อบแห้งด้วยระบบอบแห้งฯ ห้องให้คำปรึกษาและคำแนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้พาผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาไปศึกษาดูงานกิจการที่ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ณ สถานประกอบการของนายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ผลิตเนื้อ/หมูแดดเดียวด้วยระบบอบแห้งฯ ตามแบบ พพ. 2 ผู้ได้รับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ปี พ.ศ. 2559โดยการสัมมนาครั้งนี้มีมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 164 คน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ประกอบการรายเดียวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์อบแห้ง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบอบแห้งฯสอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่มีความประสงค์จะสนับสนุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทางเว็บไซต์ www.solardryerdede.com และยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 และสิ้นสุดภายใน 6 กันยายน 2562 ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการฯ) โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 061-1545450 อีเมล Parabolardrying@gmail.com  และLINE ID: parabolar หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯได้ที่ www.facebook.com/solardryerdede

 

  

Visitors: 10,114,568