บีโอไอไฟเขียว“อาร์ วี คอนเน็กซ์”พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

บีโอไอชี้อุตสาหกรรมดิจิทัลขยายตัว ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 2562 จำนวน 46 โครงการมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 108 ล่าสุดอนุมัติส่งเสริมลงทุนบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 

                นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ดิจิทัลเป็นกิจการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากมูลค่าคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปี 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 108 โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 4,353 ล้านบาท จากจำนวน 46 โครงการ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูง แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยยกระดับประเทศ โดยระหว่างปี 2558–2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 26,530 ล้านบาท จาก 846 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  

“การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก และเป็นการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Embedded Software) ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data, Data Analytics) ซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ (Cyber Security)  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แม้จะมีเม็ดเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการฐานความรู้ที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก” นายนฤตม์ กล่าว

                ทั้งนี้ ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เงินลงทุนรวม 117 ล้านบาท โดยจะพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบออนไลน์ ระบบการฝึกทักษะการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านสถานการณ์จำลอง และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบปฏิบัติการทางยุทธวิธีสำหรับอากาศยานและภาคพื้น ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงพื้นที่แบบ real-time เป็นต้น

                สำหรับโครงการลงทุนของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

Visitors: 9,660,226