กฟผ. สานต่อโครงการ EGAT Academy คัดสรรหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดโครงการ EGAT Academy ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการหลักสูตรอบรมกับบุคคลภายนอก โดย กฟผ. ได้คัดสรรหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมั่นคง        

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ดำเนินภารกิจสำคัญด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศมาตลอด 50 ปี จึงมีเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป สำหรับปี 2562 มีหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร โดยนำร่องด้วยหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ (Preliminary to Power Purchase Agreement Cross-border Hydropower Project) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และหลักสูตรต่อไปที่เตรียมจะเปิดอบรม คือ หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเจนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection System for Power Plant: Generator Control and Electrical Equipment)  หลักสูตรเทคโนโลยีบำรุงรักษาสำหรับโรงไฟฟ้า (Maintenance Technology for Power Plant: Generator and Electrical Equipment)  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม (Mechanical Technology for Power Plant and Industry) และ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตอลประยุกต์สำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม (Applied Digital Technology for Power Plant and Industry) เป็นต้น

 

กฟผ. ขอเชิญชวนบุคลากรในแวดวงพลังงานสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรในโครงการ EGAT Academy
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th  หรือ E-mail: egatacademy@egat.co.th  และLine ID: @EGATAcademy” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวในตอนท้าย  

Visitors: 10,900,772