กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก 54,700 ตัน ให้ครบจำนวน 100,000 ตัน ตามนโยบายภาครัฐ

กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก 15 ราย จำนวน 45,300 ตัน และประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีกจำนวน 54,700 ตัน เพื่อจัดซื้อให้ครบ 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี

                ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อ  เร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ นั้น

                นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. แถลงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้ยื่นข้อเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาจำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 8 ราย โดยมีกำหนดการลงนามสัญญาครบทั้ง 15 ราย ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จะเริ่มการส่งมอบ  น้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

                 ในขั้นต่อไป กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนที่เหลือจำนวน 54,700 ตัน ในวันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

                วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดแข่งขันเสนอราคา

                วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขาย

                วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ

โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดเสนอขาย จะต้องไม่เกินราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อโรงงานสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี และ กฟผ.ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ โรงงานสกัดที่ชนะการ เสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในล็อตแรกจะสามารถเสนอราคาในรอบนี้ได้ หากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกคงเหลือ หลังจากหักปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาซื้อขายในล็อตแรกแล้ว

 

ข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. สามารถรับดูได้จากเว็บไซต์http://bidding.egat.co.th/procure/procure_list.php

Visitors: 9,660,210