พีทีที โออาร์ จีพีเอสซี และซีเอชพีพี พัฒนาต่อยอด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า ตามที่ พีทีที โออาร์ มีความมุ่งมั่นในการผสานแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินธุรกิจนั้น พีทีที โออาร์ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้งแผง โซล่า เซลล์ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ตั้งแต่ปี 2550 และต่อมาได้ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)  หรือ จีพีเอสซี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด  หรือ ซีเอชพีพี ในการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561 โดยทดลองติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ ในสถานีบริการน้ำมันฯ จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2562

 สำหรับความร่วมมือในวันนี้ เป็นระยะที่ 2 ของโครงการฯ  ซึ่งจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ในสถานีบริการน้ำมันฯ โดยจะพิจารณารูปแบบดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมร่วมกัน โดย พีทีที โออาร์จะเป็นผู้คัดเลือกรูปแบบพื้นที่ หรือ อาคาร ที่มีความเหมาะสมภายในสถานีบริการฯ เพื่อให้ จีพีเอสซีและ ซีเอชพีพีออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยมีแผนงานร่วมกันในการขยายการติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ ภายในสถานีบริการน้ำมันฯให้เป็น 50 แห่ง ภายในปี 2566

โครงการฯ นี้ จะช่วยลดภาระการนำเข้าน้ำมัน และ/ หรือ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ โดยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของกลุ่ม ปตท. ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด(มหาชน) หรือ จีพีเอสซีแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.กล่าวว่า  การดำเนิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น“  เป็นความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่เป็นกระแสของโลกในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง จีพีเอสซี   ได้ร่วมกับ ซีเอชพีพีเพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยีการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ขนาดกำลังการผลิต และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน

 นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า "การดำเนินงานจะคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจ่ายไฟที่จะนำระบบกักเก็บพลังงานมาช่วยให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟ ขณะเดียวกันโครงสร้างอาคารจะต้องเหมาะสมและแข็งแรงเพียงพอต่อการติดตั้ง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจต่างกันออกไป หลังจากติดตั้งแล้วติดตามผลตามเวลากำหนด และจะมีการรายงานเพื่อพิจารณาถึงแนวทางพัฒนาต่อไป"

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด  หรือ ซีเอชพีพีในฐานะผู้พัฒนาพลังงานทดแทนในกลุ่มบริษัท จีพีเอสซีกล่าวว่า  บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (โซลาร์รูฟท็อป) และแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ   (โซล่าร์ลอยน้ำ)   จึงมีความพร้อมที่จะร่วมมือในการติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หากผลการศึกษาประสบความสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ป้อนให้กับสถานีบริการน้ำมันฯต่อไป 

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำภาพความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ในการนำจุดแข็งที่เป็น Core Competency ของแต่ละบริษัทมาต่อยอดร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศในวงกว้างต่อไป

Visitors: 9,660,220