กฟผ. จับมือ สอศ. ติดอาวุธทางปัญญานักศึกษา ปวส. ในโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี สู่สายอาชีพ รุ่นที่ 2

วันนี้ (11 มีนาคม 2562) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือในการจัดการการศึกษา สอศ. ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า ที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 71 คน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปประเทศและการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับช่างเทคนิคของรัฐบาล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มาบูรณาการร่วมกับ สอศ. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาได้เรียนรู้จากครูฝึกของ กฟผ. ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานของ กฟผ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป

นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้แทน สอศ. กล่าวว่า สอศ. ได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. ในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีฯ ซึ่งไม่ได้จำกัดการเรียนการสอนอยู่เฉพาะในสถานศึกษา แต่จัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงควบคู่กันไป โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุน   ทั้งสถานที่และครูฝึก เพื่อให้ความรู้และพัฒนาฝีมือให้กับนักศึกษาในระดับ ปวส. ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้นำความรู้และความสามารถไปพัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ

 

 

สำหรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รวมจำนวน 160 คน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 71 คน และด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จำนวน 89 คน โดยจะจัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพขึ้นที่จังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการฯ นี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 234 คน และในโอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูฝึกจิตอาสาของ กฟผ. ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 67 คน 

Visitors: 9,638,593