อบก. จับมือ กฟผ. และ สสท. มอบเกียรติบัตรและโล่ฯ ขอบคุณ 87 หน่วยงาน ที่เลือกใช้และสวมใส่เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5

อบก. ร่วมกับ กฟผ. และ สสท. มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณพันธมิตร 87 หน่วยงาน ที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

 

 นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)  ร่วมกันแถลงความร่วมมือ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 87 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ภายในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน... ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” ซึ่ง อบก. ได้ร่วมกับ กฟผ. และ สสท.   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก. ได้พัฒนา “ฉลากคาร์บอน” 3 รูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และช่วยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือบริการ ซึ่ง “ฉลากคูลโหมด” เป็นหนึ่งในเครื่องหมายฉลากคาร์บอน ที่รับรองเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี     ช่วยเพิ่มความเย็นสบายสวมใส่ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อย    ก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่าง อบก. และ สสท. ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน           มีโครงสร้างผ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคูลโหมดจำนวน 123 โครงสร้างผ้า จาก 29 บริษัท และมีหน่วยงานที่ได้นำไปใช้งานมากกว่า 100 ราย

 

 

 

ด้าน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวถึงความร่วมมือ ว่า สสท. มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ร่วมกับ อบก. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือเสื้อคูลโหมด โดย สสท. มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการต่าง ๆ ทั้งการให้คำปรึกษา และการดำเนินการทดสอบ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางด้านการตลาด ด้วยการผลักดันให้เสื้อผ้าคูลโหมด ได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) จากนั้น ได้ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาเสื้อผ้าคูลโหมด ไปสู่เสื้อผ้าเบอร์ 5 นอกจากนี้ สสท. ยังได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย ผ่านการติดฉลากต่าง ๆ เช่น ฉลากคุณภาพสิ่งทอไทย (Smart Fabric) และฉลากสิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดย สสท. มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและร่วมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

 

ในขณะที่ นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. กล่าวถึงโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ สสท. ต่อยอดเสื้อผ้าเบอร์ 5 จากเสื้อผ้าคูลโหมด   โดยได้นำคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพและความคงทน และการลดความร้อน มาผนวกเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านความเรียบ ส่งผลให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สามารถใช้งานในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียส และสามารถคืนตัวหลังการซัก จึงทำให้เย็นสบายขณะสวมใส่ ในขณะที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าและประหยัดเวลา เนื่องจากไม่ต้องรีดหลังการซัก โดย กฟผ. ได้ขยายผลและเพิ่มทางเลือกในการสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 ผ่านการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ตัดเย็บผ้าเบอร์ 5 เป็นเครื่องแบบ และใช้งานเสื้อผ้าเบอร์ 5 สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกด้าน     การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรเป็นอย่างดี

 

สำหรับ โครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 และผ้าเบอร์ 5 กฟผ. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน จ่ายฉลากไปแล้ว จำนวน 170,000 ดวง ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 675,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี และมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 390 ตันต่อปี

Visitors: 10,910,803