“พลังงาน”เตรียมสรุปแผน PDP ฉบับใหม่ หลังเปิดฟังความเห็นสู่ภาคตะวันออก เล็งปรับแผนฯ รับมือผู้ใช้ไฟกลายเป็นผู้ผลิตเอง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน  เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัด “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ Public  Hearing ภาคตะวันออก” ที่จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ (7 ธ.ค.61) ซึ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพราะเป็นภูมิภาคที่รองรับภาคอุตสาหกรรมหลักๆ มีโรงไฟฟ้าของภาคเอกชนกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันการใช้และการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการภาคเอกชนหันมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ป้อนภาคอุตสาหกรรมของตนเองและมีเหลือจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) เพิ่มขึ้น

สำหรับหลักการในการจัดทำร่างแผน PDP จะให้ความสำคัญ 3 ด้านคือ 1. ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2. ด้านราคา (Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

แนวคิดการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ ในด้านความมั่นคงมีการปรับเปลี่ยนจากเดิม โดยแต่ละภาคจะต้องมีสมดุลระบบไฟฟ้า ซึ่งแนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้าตามแผนใหม่นั้น จะให้มีโรงไฟฟ้าหลักตามความจำเป็น และเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค  โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกไม่ให้สูงขึ้นนายวัฒนพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาคได้ดำเนินการครบแล้ว 4 ภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ซึ่งความเห็นต่างๆ ที่ได้จากทุกเวทีจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ เพื่อสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

Visitors: 9,660,210