ปตท. ติดอันดับ TOP 3 PLCs (Thailand) และ TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance Awards 2018

นางวันทนีย์ จารึก  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG SCORECARD ติดอันดับ TOP 3 PLCS (THAILAND) และติดอันดับ TOP 50 ASEAN PLCS  (TOP 1-10)  โดย ASEAN CG SCORECARD เป็นโครงการริเริ่มโดย ASEAN CAPITAL MARKETS FORUM ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม โดยในปีนี้กระบวนการพิจารณาใช้วิธีสัมภาษณ์คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติจริง

Visitors: 10,138,151