บ.กลางผนึกองค์กร “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ 3

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ร่วมกับสถาบันการแพทย์แห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ จัดงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม)ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยมีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่      ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศด้านกู้ภัยกู้ชีพจำนวน 252 แห่งรวมกว่า 3,000 คนเข้าร่วมประชุม

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

Visitors: 239,390