BKI มอบสินไหมฯ PA 1 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบัวหลวงรักษ์ครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจำเนียร คำหอมกุล (กลาง) มารดาของผู้รับประโยชน์ เป็นผู้รับมอบแทนนางสาวอารีวรรณ  คำหอมกุล ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของนายวิเชียร คำหอมกุล ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมีนางบุษกร เจริญเปี่ยม (ขวาสุด) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

Visitors: 239,378