บริษัท ไทยประกันชีวิต มอบโอกาสทหารปลดพิการ

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   ในปี 2561 ได้สนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ครอบครัว โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านทหารบก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รวมถึงประสานงานกับองค์กรเอกชนที่มีนโยบายสอดรับและสนับสนุนโครงการให้เดินหน้าต่อไป  รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ   โครงการ

ปัจจุบันมีบุตรหลานกำลังพลนำเงินสนับสนุนไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว อาทิ โครงการร้านถ่ายเอกสาร โดยเด็กชายพสิษฐ์ พิบูลย์ โครงการผลิตธูปหอม โดยนายมนตรี ไล้เลิศ โครงการร้านเสริมสวย โดยเด็กหญิงมุฐิตา ขันจันทร์ เป็นต้น

 ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทหารเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อชาติ แม้ปลดพิการออกจากราชการไปก็ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพอื่นได้ ซึ่งโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ นับเป็นการสร้างโอกาสให้ทหารปลดพิการและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

 

                ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารปลดพิการ แต่ยังได้มอบความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ซึ่งการรับประกันชีวิตทหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือ CSR in Process ของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนภารกิจของทหารในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มาตลอดอีกด้วย”

ด้านนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีบทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษา ช่วยดูแล ให้คำแนะนำการเขียนโครงการเพื่อการประกอบอาชีพให้สามารถดำเนินงานได้จริงและต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ จะต้องเป็นกำลังพล หรือบุตรหลานที่พิการไร้สภาพ อายุระหว่าง 18-70 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้พิการว่ามีความถนัดด้านใด สนใจประกอบอาชีพอะไรและมีแนวคิดอย่างไร ซึ่งโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุน 109,500 บาทต่อปี โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกและกรมการจัดหางานจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบและติดตามผลงานเป็นระยะ

 

                อย่างไรก็ตาม โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้วยการสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้พิการและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ อันจะเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัว และนำพาทุกชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แบบร่วมกัน

Visitors: 245,375