นักศึกษาไทยชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ-คนพิการ ระดับนานาชาติ ในงาน i-CREATe 2016

นักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ-คนพิการ ระดับนานาชาติ ในงาน i-CREATe 2016

          นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผลงาน “BotTherapist” หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้สำหรับเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก  คว้ารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) ในงาน i-CREATe 2016

            ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะประธานการจัดงาน i-CREATe 2016 กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)  ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยงานนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น   ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลกส่งผลงานประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน จำนวนทั้งสิ้น 29 ทีม และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเทคโนโลยี คือ “BotTherapist” หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้สำหรับเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งประกอบด้วย นายวิษณุ จูธารีนายเศรษฐพล สันตติวงศ์ไชยนางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ และนางสาวนาถนัดดา ถาวรกูล โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นายวิษณุ จูธารี ตัวแทนนักศึกษาเจ้าของผลงาน กล่าวว่า ผลงาน “BotTherapist” มีแนวคิดมาจากความต้องการจะช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ดีขึ้น โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิสติกกว่า 370,000 คน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น แต่ในทางการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกับผแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดกลับมีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการรักษาคือผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครอง และผู้ดูแลจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมบำบัดให้มีประสิทธิภาพ แต่การบำบัดผู้ป่วยออทิสติกมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทางทีมจึงมีแนวคิดที่จะนำหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมบำบัด และส่งเสริมพัฒนาการของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถเรียนรู้ตามระดับพัฒนาการพร้อมการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการเล่นเกมโดยมีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลาง อีกทั้งผู้ป่วยยังได้เรียนรู้การควบคุมตนเองจากกฎกติกาของเกม รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมซ้ำ ๆ ได้หลายครั้งตามความต้องการโดยที่หุ่นยนต์จะไม่มีพฤติกรรมเบื่อหน่ายหรือมีอารมณ์เชิงลบต่อผู้ป่วย

สำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ “BotTherapist”  ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายของเล่น

ตัวหุ่นยนต์มีสองล้อ มีโครงสร้างที่ทนทานต่อการใช้งาน ไม่มีส่วนที่แหลมคมสามารถนำไปใช้ร่วมกับกิจกรรมบำบัดกับผู้ป่วยออทิสติกได้อย่างปลอดภัยโดยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ป่วยผ่านหน้าตาที่เป็นมิตร อีกทั้งยังมีแสงและเสียงที่สามารถดึงดูดความสนใจระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังทำกิจกรรม หุ่นยนต์จะทำหน้าที่เป็นผู้นำเล่นเกมหรือกิจกรรมบำบัด โดยมีการ์ดภาพการ์ตูนเป็นสื่อในการสร้างพัฒนาการ ซึ่งสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกันกับผู้อื่นได้ เกมหรือกิจกรรมบำบัดสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้ป่วย ระหว่างการเล่นเกมผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การควบคุมตนเองผ่านกฎกติกาของเกม และได้เรียนรู้ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเล่นเกมที่ออกแบบให้เล่นร่วมกันหลายคน

BIZ TODAY STATION : 8/08/59

Visitors: 222,157