‘ไทยออยล์’ เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประกาศอัตราส่วนใช้สิทธิ 11.7681 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ประกาศอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ 11.7681 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไทยออยล์เตรียมเดินหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้และ กำหนดอัตราส่วนการใช้สิทธิ (Ratio) ที่ 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ/1

นอกจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย รวมถึงได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) ไว้อีก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเสนอขายหุ้น ทำให้ไทยออยล์สามารถเพิ่มทุนได้ตามจำนวนที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา จากโครงสร้างการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใหม่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยขยายฐานนักลงทุนของไทยออยล์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว”

 

 

นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ตามที่ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ (Record Date) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุด) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ นอกจากนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากส่วนที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ไทยออยล์จะแจ้งราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป”

 

 

Visitors: 10,138,159